Witaj, w celu aktywacji konta w programie SprzedawcaVip wejdź na podstronę panelu logowania.

Regulamin

Deklaracja i Regulamin konkursu SprzedawcaVip

 

Preambuła

 1. Niniejsza deklaracja przystąpienia Partnera Kärcher do konkursu SprzedawcaVip jest dobrowolna i pozostaje w związku z regulaminem programu partnerskiego SprzedawcaVip . Regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie SprzedawcaVip (zwanym dalej „Programem”).

 2. Organizatorem Programu jest Kärcher Sp. z o. o. 31-346 Kraków, ul. Stawowa 138 -140 . Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od dnia 01.07.2015 r. do dnia 01.07.2016r.

 3. Konkurs działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 4. Regulamin opublikowany jest na stronie www.karchervip.pl i jest to jedyne miejsce, w którym znajdują się publikowane wszelkie informacje lub zmiany dotyczące konkursu SprzedawcaVip . Przystąpienie Partnera do programu poprzez rejestrację na stronie www.karchervip.pl w zakładce panel logowania stanowić będzie jednocześnie akceptację przez Partnera oraz zgłoszonych przez niego sprzedawców wszystkich warunków, ustalonych niniejszym Regulaminem.

 5. Celem Programu jest zwiększenie sprzedaży w wybranych grupach asortymentowych produktów profesjonalnych marki Kärcher, oraz wyłonienie najlepszych sprzedawców, którzy zostali wskazani przez Partnera i wyrazili zgodę na udział w Programie.

Definicje:

 1. Program oznacza program konkursowy organizowany i prowadzony przez Kärcher Sp. z o. o. , w którym: Uczestnik Programu jest nagradzany za rejestrację sprzedaży wybranych towarów z grupy profesjonalnej w objętej Programem Partnerskim sieci dystrybucji firmy Kärcher poprzez zbieranie Punktów na odrębnych Kontach zgłoszonych sprzedawców. Uczestnik, który zgromadzi wystarczającą ilość Punktów, może wymienić je na nagrody wyszczególnione w Katalogu Nagród lub w innych materiałach opublikowanych przez Kärcher Sp. z o.o., zgodnie z niniejszym Regulaminem Programu.

 2. Dane Osobowe - oznacza zbiór danych osobowych Uczestników i ich pracowników (sprzedawców) uzyskanych w związku z ich udziałem w Programie, w tym w szczególności przekazanych w Formularzu Przystąpienia do Programu, które są przetwarzane przez Kärcher Sp. z o. o i/lub podmiot lub osobę, której Kärcher Sp. z o. o może powierzyć przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 31. Ustawy z dnia 29. sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 3. Kärcher oznacza Kärcher Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Stawowa 138 -140, NIP 677-00-70-293, REGON P-350468108, zarejestrowaną pod numerem KRS: 0000113551 w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , Kapitał zakładowy: 1 870 000,00 PLN .

 4. Uczestnik ( przedsiębiorca, spółka), oznacza firmę zajmującą się autoryzowaną dystrybucją produktów marki Kärcher , która w trakcie trwania programu będzie prowadziła ewidencje sprzedaży Towarów objętych Konkursem wskazanych w programie sprzedawców . Każdy Uczestnik , który dokonał rejestracji poprzez uzupełnienie danych osobowych i akceptację regulaminu w procesie rejestracji staje się jedynym beneficjentem korzyści oferowanych w ramach Programu.

 5. Sprzedawca , oznacza każdą zgłoszoną w programie przez Uczestnika osobę posiadającą indywidualne konto do rejestracji sprzedaży urządzeń profesjonalnych Kärcher objętych konkursem .

 6. Formularz Przystąpienia do Programu oznacza formularz przystąpienia do Programu udostępniany przez Kärcher na stronie www.karchervip.pl, który należy wypełnić w celu rejestracji i przystąpienia do Programu jako Uczestnik i sprzedawca.

 7. Punkty oznaczają punkty przyznane na Konto Uczestnika w związku z rejestracją sprzedaży aktywowanych przez Uczestnika   sprzedawców Towarów objętych Programem zgodnie z niniejszym Regulaminem , które uprawniają Uczestnika do otrzymania Nagrody określonej w Katalogu Nagród lub w innych materiałach opublikowanych przez Kärcher.

 8. Konto Uczestnikaoznacza wszystkie indywidualne konta sprzedawców aktywowane przez Uczestnika, na których można dokonywać rejestracji sprzedaży ,a dostęp do nich chroniony jest wygenerowanym hasłem w procesie rejestracji.

 9. Katalog Nagród oznacza katalog przygotowany przez Kärcher, określający listę Nagród i liczbę Punktów, które powinny zostać zgromadzone przez Uczestnik w celu otrzymania Nagród.

 10. Nagroda oznacza każdą nagrodę, w formie rzeczowej lub w formie usługi, wyszczególnioną i dostępną w momencie zamawiania w Katalogu Nagród lub w innych materiałach opublikowanych przez Kärcher, która jest wydawana w zamian za Punkty lub przyznawana w osobnym jawnym konkursie.

 11. Regulamin Programu oznacza niniejszy regulamin Programu, który definiuje warunki i zasady udziału Uczestnika w Programie, w szczególności zasady przyznawania i unieważniania Punktów oraz zasad wymiany Punktów na Nagrody.

 12. Towary objęte Programem oznaczają te towary lub usługi, których sprzedaż jest premiowana zgodnie z decyzją Kärcher, dla Uczestnika (partnera) i skutkują przyznaniem punktów na indywidualne Konta sprzedawców.

 

 

1.         Postanowienia Ogólne Uczestnictwa w Programie.

1.1        Kärcher Sp. z o.o. ma prawo do przeprowadzenia kontroli rzetelności wprowadzanych  przezuczestnika  lub jego sprzedawców  danych dotyczących Towarów objętych Programem.  Na wniosek Kärcher Sp. z o. o. Uczestnik ma obowiązek przedstawić dowody sprzedaży  na podstawie których zostały wprowadzone  wartości  dla wskazanej transakcji naliczenia punktów.
 

1.2         Wszelkie informacje pozyskane w związku z niniejszym Programem zostaną wykorzystane wyłącznie dla celów w nim przewidzianych. Informacje stanowiące dane osobowe uczestników i ich sprzedawców podlegają ochronie stosownie do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych będą mogły być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji Programu.
 

1.3         Kärcher może wykluczyć Uczestnika  z Programu i unieważnić zdobyte punkty ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: Uczestnik  nie przestrzega niniejszego Regulaminu Programu ,dostarczył nieprawdziwe dane lub utracił status Partnera Kärcher Sp. z o. o. Także w przypadku istnienia zaległości płatniczych Uczestnika  wobec Kärchera  , organizator zastrzega sobie możliwość  nierozliczenia wydanych nagród.
 

1.4         Sposób pobierania podatku od nagród: Uczestnicy – przedsiębiorcy (osoby fizyczne, osoby prawne, spółki osobowe) są zobowiązani do samodzielnego rozliczenia podatku  z ww. tytułu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

 

2.           Uprawnienia i  obowiązki wynikające z przystąpienia do programu:
 

2.1         Uczestnik  zobowiązuje się rzetelnie  wypełniać swoje obowiązki, w ramach których będzie prowadził lub nadzorował odrębną rejestrację sprzedaży Towarów objętych Programem na indywidualnych kontach sprzedawców. W przypadku nierzetelnego wypełniania obowiązków  Uczestnik ponosi odpowiedzialność za błędy powstałe wskutek swojej działalności w ramach Programu. 
 

2.2         Uczestnik programu, lub jego sprzedawcy  przy każdej rejestracji sprzedażyTowarów objętych programem mogą naliczyć i wprowadzać na wybrane, bądź przypisane do danego sprzedawcy konto wartości netto sprzedanych Towarów sklasyfikowanych w osobnych grupach asortymentowych.
 

2.3         Zarejestrowanie sprzedaży Towarów w ramach jednego dokumentu sprzedaży, nie może być rozdzielane na kilku sprzedawców. Kärcher sp. z o.o. w takim przypadku  zastrzega sobie możliwość podjęcia decyzji w sprawie pozbawienia uczestnika prawa do udziału w Programie.
 

2.4         Zarejestrowanie  sprzedaży asortymentu objętego Programem musi nastąpić nie później , niż w ciągu dwóch dni od jej dokonania, a sprzedaż zrealizowana  tuż przed zakończeniem czasu trwania Konkursu musi być zgłoszona nie później niż 3 dni o daty oficjalnego ogłoszenia zakończenia programu.
 

2.5         W ramach Programu nie będzie uwzględniana rejestracja sprzedaży urządzeń używanych z oferty wyprzedażowej,  lub indywidualnie ustalanych specjalnych warunkach handlowych z Kärcherem .
 

3.           Zasady naliczania punktów

 

3.1         Uczestnik  lub sprzedawca uczestnika wskazany w programie  w celu rejestracji  sprzedaży musi być bezpośrednio zalogowany do własnego konta poprzez panel dostępu na stronie www.karchervip.pl . Uczestnik  dodatkowo musi wskazać sprzedawcę dla którego chce dokonać rejestracji sprzedaży . Po wybraniu opcji rejestracji sprzedaży należy wpisać  kwoty netto zgodne z faktycznym stanem  i numerem faktury sprzedaży . Jednostkowe kwoty netto należy przypisać do właściwej grupy asortymentowej  oraz docelowej branży przeznaczenia. Po spełnieniu tych warunków program automatycznie doda do wskazanego  konta  przeliczoną  ilość punktów  odpowiadającą  danej transakcji.
 

3.2         W przypadku zwrotu towarów i konieczność wystawienia  faktury korygującej, Uczestnik ma obowiązek odjąć  wcześniej dodane punkty dla sprzedawcy  z zachowaniem terminu 3 dni od daty wystawienia faktury korygującej.
 

3.3         Liczbę mnożnika punktów za rejestrację sprzedaży produktów profesjonalnych z dostępnej  w Programie grupy asortymentowej  określa poniższa tabela.W celu uatrakcyjnienia Programu,Kärcher zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie przelicznika wartości obrotu na punkty, a także informacji o zakresie Towarów objętych Programem. Kärcher będzie udostępniał informacje o takich zmianach na stronie www.karchervip.pl.  
 

3.4         Na dzień rozpoczęcia Programu  punkty naliczane  w zależności od  wartości netto zarejestrowanej sprzedaży Towarów  ze wskazanej grupy asortymentowej i odpowiadającego jej przelicznika procentowego :

 

 

Wartość netto / grupa asortymentowa

HD

HDS

NT/T/PUZZI/SC

KM

FC

RM

przelicznik % na punkty

1%

1%

      1%             

2%

2%

2%

 

 
4.          Nagrody
 
 
4.1        Wszystkie Nagrody, zasady wymiany Punktów na Nagrody oraz zasady dostarczenia Nagród są publikowane w Katalogu Nagród na stronie  www.karchervip.pl . Katalog Nagród może ulegać zmianom dotyczącym listy zawartych w niej nagród, jakości produktów, parametrów technicznych oraz wartości nagród wyrażonej w punktach.

 
4.2        W Programie obowiązuje zasada nagród gwarantowanych, dostępnych w Katalogu Nagród, z wyłączeniem nagród dodatkowych, które nie muszą być publikowane w Katalogu Nagród.

 
4.3         Nagrody umieszczone w Katalogu Nagród posiadają swoje parametry: nazwę, zdjęcie obrazujące możliwy wygląd nagrody,  wartość nagrody wyrażoną w punktach.

 
4.4         W przypadku wady technicznej Nagrody podlega ona  gwarancji. W takim przypadku Uczestnik  korzysta z praw przewidzianych w karcie gwarancyjnej dołączonej do Nagrody. Korzystanie z gwarancji podlega ograniczeniom określonym w karcie gwarancyjnej.
 

 

5.          Zasady wydawania nagród za zgromadzone punkty
 

5.1         Aby wymienić Punkty na Nagrodę dany Uczestnik po zalogowaniu się  na własne konto może złożyć  zamówienie  dodając nagrodę do koszyka nagród zamówionych i przechodząc cały proces zamawiania nagród na stronie www.karchervip.pl. Nagrody wysyłane są bezpłatnie kurierem na adres Uczestnika wskazany w formularzu rejestracyjnym , a ich odbiór potwierdzany jest pisemnie protokołem przekazania.

 

5.2         Uczestnik  jest uprawniony do wymiany zgromadzonych Punktów na Nagrody już  od momentu przyznania Punktów na Koncie Uczestnika lub maksymalnie  do 20 dni roboczych od daty  zakończenia  konkursu, o ile zgromadził on wystarczającą ilość Punktów.
 

5.3         Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika mogą być wymienione przez Uczestnika  wyłącznie na Nagrody za zgromadzone punkty przedstawione w aktualnym Katalogu Nagród lub w innych aktualnych materiałach opublikowanych przez Kärcher.
 

5.4         Z chwilą złożenia zamówienia na Nagrodę przez Uczestnika , liczba Punktów odpowiadająca zamówionej Nagrodzie, wskazana w Katalogu Nagród lub innych materiałach opublikowanych przez Kärcher, będzie odjęta ze Stanu Konta Uczestnika.
 

5.5         Zamówionej Nagrody nie można zwrócić ani wymienić na inną. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika  z odbioru Nagrody po jej zamówieniu Kärcher nie jest zobowiązany do zwrotu Punktów odjętych z Konta Uczestnika z tytułu zamówienia Nagrody.
 

5.6         Kärcher zapewni dostarczenie Nagrody o ile to możliwe w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia na Nagrodę przez Uczestnika . Kärcher nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie wysłanej przez niego Nagrody, wynikłe z przyczyn od niej niezależnych.
 

5.7         W przypadku stwierdzenia widocznego uszkodzenia Nagrody lub niezgodności jakościowej lub ilościowej przesyłki z dołączoną do przesyłki specyfikacją, Uczestnik  powinien niezwłocznie (w trakcie odbioru) zgłosić ten fakt osobie  wydającej Nagrodę.
 

 
 6.          Dodatkowe Nagrody Regionalne
 

6.1         Kärcher przyznawać będzie kwartalnie w każdym z 8 obszarów działalności opiekunów regionalnych dodatkoweNagrody dla wszystkich uczestników programu, których sprzedawcy otrzymają kolejno największą łączną liczbę punktów zgromadzoną w ogłaszanych na stronie www.karchervip.pl grupach asortymentowych, lub  branżach, rozliczanych według zajętej  pozycji w rankingu konkursowym dla danego regionu.

 

I Miejsce –  nagroda rzeczowa wartości  750 zł

II Miejsce – nagroda rzeczowa wartości  500 zł

III Miejsce – nagroda rzeczowa wartości  250 zł

6.2         Lista nagrodzonych dodatkowo Uczestników  zostanie udostępniana na stronie www.karchervip.pl  do 7 dni od zakończenia okresu obowiązywania. Każdy z Uczestników Programu ma prawo do reklamacji jego wyników w terminie 3 dni roboczych od dnia udostępnienia. Ewentualne reklamacje Uczestnicy powinni zgłaszać na adres mailowy andrzej.radziszewski@pl.kaercher.com.
 

6.3         Wydanie nagród rzeczowych nastąpi najpóźniej w terminie 30 dni roboczych od ogłoszenia wyników.
 

7.           Dane osobowe Uczestników i Sprzedawców
 
 
7.1         Dane osobowe Uczestnika i zgłoszonych przez niego sprzedawców podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Uczestnik , jak i  zgłoszeni sprzedawcy  uczestnika dobrowolnie udostępniają  Kärcher  swoje dane osobowe w związku z uczestnictwem w Programie, w szczególności dane określone w Formularzu Przystąpienia do Programu.
 

7.2         Dane osobowe  zawarte w Formularza Przystąpienia do Programu będą wprowadzane do Bazy Danych.

7.3         Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Kärcher w celach marketingowych dotyczących realizacji Programu zostaje udzielona przez zaznaczenie w Formularzu pola z udzieleniem zgody na wykorzystanie danych osobowych, która  jest dobrowolna i nie pozostaje w związku z uczestnictwem w Programie. 
 

8.             Zawiadomienia
 
 
8.1         Jeżeli Regulamin nie stanowi inaczej, zawiadomienie jest uważane za doręczone Uczestnikowi  przez Kärcher, jeżeli zostanie opublikowane na łamach strony www.karchervip.pl.

8.2         Niniejszy Regulamin, Katalog Nagród, aktualne informacje  dotyczące regionalnych programów,  Towary objęte programem i  wartości przeliczników, będą dostępne w ogłoszeniach umieszczanych przez Kärcher na stronie  internetowej   www.karchervip.pl
 

8.3         Ewentualne spory jakie mogą wyniknąć w związku z Programem rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Kärcher.

 

Kärcher Sp. z o. o.  w  Krakowie